2020: Finita la comedia!

Kuo labiau artėja valstybės ekonomikos krachas 2020 metais, tuo stiprėja jos gynyba. Tiktai ką jie gins? Ko nepadarė kryžiuočiai per 200 metų, komunistai per 45 metus, tai ES ir NATO padarys per kelis dešimtmečius: sugriaus Lietuvą iki pamatų. Progresas! O gal jie čia gins per prievartą atvežtus negrus ir arabus? Ir nuo ko gins? Nuo Rusiją valdančių žydų, ar jiems vergaujančių rusų? Mus, čia dar likusius lietuvius, partiniai vagys puikiai „apgynė“ nuo ES fondų lėšų, kurias jie išvogė ir nepadarė absoliučiai nieko gero Lietuvai, be to Lietuvą dar ir praskolino. Artėja 2020 metai, kai bus užsuktas ES pinigų „kranelis“ ir ateis valstybės kolapsas, ir sąskaitų su tauta suvedimo laikotarpis. Tam, matyt, ir reikalinga užsienio kariuomenė Lietuvoje, kad partinius vagis gintų nuo įtūžusios tautos.

steponavicius-masiulis-simasius-www.liberalai.lt

2020 !

Ekonomikos pasaulio pabaiga Lietuvai ateis 2020 metais, o realiai-metais anksčiau. Viešai deklaruojama ES kūrimo idėja buvo visuotinė gerovė. Greta socialinio stabilumo visų teritorijų kalbama buvo apie paklausos ir rinkų didėjimą. Šiuos uždavinius turėjo spręsti regioninio vystymo programos, turėjusios išlyginti ES regionų skirtumus. Bet neišlygino. Europos socialinio fondo, Regioninio vystymo fondo, ir Sanglaudos fondo bendros išlaidos 2007−2013 metais pasiekė 336,2 milijardus eurų, arba 30% bendro ES biudžeto. Maždaug tiek pat skiriama žemės ūkio stabilumo palaikymui.

Iš struktūrinių fondų ES kompensuoja nuo 75 iki 90% regioninių projektų kainos Graikijai, Airijai, Portugalijai ir dešimties naujų ES valstybių tarp kurių ir Lietuva. Pvz. Lenkijos keliams buvo skirta 10 milijardų eurų.

2011—2013 paramos pinigai Lenkijai ir Baltijos valstybėms sudarė ne mažiau 20% biudžeto pajamų. Veltui! Ši parama turėjo pasibaigti 2013 metais, bet vėliau buvo pratęsta iki 2020 metų.

Dvidešimties metų tęsiama ekonomikų išlyginimo programa neatnešė lauktų rezultatų. Atsiliekančių šalių BVP augimas nebuvo didesnis negu labiausias išvystytų. ES plėtimasis davė priešingą rezultatą: 92% ES gyventojų gyvena regionuose, kuriuose BVP vienam gyventojui sudaro mažiau negu 75% ES vidurkio, 2/3 – regionuose, kur 50%. Bendras skaičius gyventojų, kuriems reikia prioritetinės pagalbos iš bendro ES biudžeto, per paskutinius metus išaugo nuo 73 iki 153 milijonų.

2015 metais Lietuvoje buvo 1,6 % biudžeto deficitas. 2020 metais netekę ES dotacijų turėsime 20-25% biudžeto deficitą.

Partiniai vagys jaučia artėjančio kracho grėsmę, todėl staigiai padidėjo „įsisavinimas“ jau suderintų ES pinigų. Paskutinis terminas iki kurio galima teikti naujus projektus yra 2018 metai. Paskutinė galimybė partiniams vagims prisivogti -2016 metų rinkimai į Seimą. Po to jiems ateis „Pasaulio pabaiga“, kuri mums, prie ES pinigų vogimo neprieinantiems, buvo visą šį pinigų taškymo laikmetį. Tik galima įsivaizduoti, kaip šį rudenį partiniai kuiliai stumdysis dėl vietos prie paskutinio ES lovio.

Tai šauniai išvogta!

„Europinių fondų finansinės injekcijos nepriartino Lietuvos žmonių prie europietiškos gyvenimo kokybės. Negana to, daugiau kaip dešimtyje savivaldybių per 7 metus gyvenimas suprastėjo, mat ES paramos „pagalvėlė“ per krizę nesuveikė. Kaip suveiks, jeigu daugiausia lėšų įlieta į asfaltą, po auksinėmis šaligatvių ir aikščių plytelėmis, o investicijų į ekonomiką ir žmones kliuvo tik didmiesčiams?“, – rašoma Respublikoje.

Pasirodo, kad mūsų gyvenimo kokybei pagerinti 2007-2014 metais buvo skirta po 600 eurų „ant galvos“. Respublikoje rašoma: „Finansų ministerijos pasamdyti ekspertai suskaičiavo, kad Lietuvos žmonių gyvenimo kokybei gerinti nuo 2007 iki 2014 metų skirta apie 3,2 mlrd. eurų investicijų iš bendros Lietuvai tekusios 6,8 mlrd. eurų ES struktūrinių fondų paramos. Beveik 2 mlrd. eurų turėjo padėti įveikti atsilikimą nuo Europos maždaug 2 milijonams lietuvių, gyvenančių miestuose ir miesteliuose“.

picture_3_8

Gyvenimo kokybės indekso dinamika rodo, kad gyvenimo kokybė Lietuvoje, nepaisant įsisavintų milijardų, praktiškai nepagerėjo, o nemažoje jų dalyje net sumažėjo! Gyvenimo kokybės indeksą sudaro 6 sritys, atspindinčios materialines gyvenimo sąlygas, verslo konkurencingumą, viešųjų paslaugų ir gyvenamosios aplinkos kokybę, švietimo bei sveikatos paslaugas, saugumą, taip pat demografinę situaciją bei pilietinį aktyvumą konkrečioje teritorijoje.

Nebandysiu vardinti kur ir kaip buvo ištaškyti ES pinigai, jaučio odos neužteks, apsiribosiu labai iškalbingu minėto „Respublikos“ straipsnio skaitytojos „Danutės Balsytės“ komentarais, labai teisingais, nei kiek nepagražintai. Tai tikrų tikriausias Vox populi.

 • Danutė BALSYTĖ 2016 birželio mėn. 18 d. 15:25:58Iš 8.000.000.000, 8 m i l i j a r d ų, ES tikslinės paramos lėšų, skirtų Lietuvai skurdui ir socialinei
  atskirčiai mažinti, N Ė vienas centas neskirtas socialiniam būstui. K a s pavogė m i l i j a r d u s, skirtus benamiams, k a s apvogė benamius ??? Vagys, susibūrę į žydmasonines
  partokratines gaujas, pavadintas partijomis, 8.000.000.000 “išadministravo” per Socialinę ministerviją, o Socialinio būsto departamentą įkurdino Aplinkosaugos ministervijoje, atsieit, benamystė tai TIK ekologinė problema…..
 • Danutė BALSYTĖ 2016 birželio mėn. 18 d. 14:57:58Amerikos indėnai SAVO Manheteno salą pardavė olandų pirkliams už saują stiklo karoliukų, kurie kainavo apie 25 dolerius ….. U-krajinos žydai NEsavo Krymo pusiasalį ruošėsi parduoti už tris maišus žaliųjų….. Negi LIETUVIŲ, Žemė bus parduota už odiozinę ES paramą, kurią pasinaudojo prakeiktieji valdžiagyviai.
 • Danutė BALSYTĖ 2016 birželio mėn. 18 d. 11:49:58Čia komentatoriai, tame tarpe ir aš, u ž m i r š o m e pasakyti, kad ES m i l i j a r d a i išdalinti saviems, nusipelniusiems gyventi geriau, bet atiduoti privalėsime VISI, nors aš, pavyzdžiui, n e g a v a u N Ė vieno cento.
 • Danutė BALSYTĖ 2016 birželio mėn. 18 d. 11:46:00Kol valdžios n e a t s k i r t o s, kol sąrašiniai partokratiniai seimeriai, B E Tautos mandato, priiminėja “įstatymus” patys sau, t.y. partokratinei “vyriausybei”, paskirtai iš tų pačių sąrašinių seimerių, TOL Lietuvoje padėtis vis blogės ir blogės.
 • Danutė BALSYTĖ 2016 birželio mėn. 18 d. 11:37:40Pagal Konstituciją, Suverenitetas priklauso Tautai, tačiau, de facto, LIETUVĄ šiandien valdo trys ordinai: kryžiuočių ordinas, geltonosios žvaigždės ordinas ir auksinio lovio ordinas — šnobliniai
  priklauso visiems trims.
 • Danutė BALSYTĖ 2016 birželio mėn. 18 d. 11:11:17žmonės N E visada įsigilina i esmę, o esmė tokia, kad ES parama gali sudaryti NE daugiau kaip 50 proc. finansuojamo projekto. Tam, kad gautų ir pasinaudotų 50.000.000.000 ES parama, Valstybė savo biudžete turėjo turėti NE mažiau kaip tiek pat — štai K A M kabiline, o ir visos kitos taip vadinamos žydmasonines “vyriausybes” p a s i s k o l i n o, už didžiules palūkanas, būtent 50.000.000.000 Valstybės biudžetui. Lėšas suplakus gavosi 100.000.000.000, už kuriuos n i e k o, nič nieko n e p a s t a t y t a, nepadaryta absoliučiai n i e k o Tautos gerovei — 100.000.000.000 m i l i j a r d ų brutaliai P A S I S A V I N T A odioziniu popieriniu “projektu” dingstimi:
  benamių chorams, visišku neįgaliuju baletui, absurdo teatrams, skaitymui skatinti, pederastų krušimuisi skatinti, pagaliau “skaidrumui skatinti”…..nusiskaidrino.
 • Danutė BALSYTĖ 2016 birželio mėn. 18 d. 11:06:08K o d ė l straipsnėkas kalba TIK apie 3,2 milijardo ??? Per pastarąjį “nepriklausomybės” dešimtmetį valdžiagyviai ir žydmasonizmo apologetai P A V O G Ė 100.000.000.000, taip, 100 m i l i j a r d ų vien TIK finansinių lėšų: 50.000.000.000 taip vadinamos ES paramos ir 50.000.000.000 už didžiules palūkanas pasiskolintų pinigų. Už 100.000.000.000 n i e k o nepadaryta Tautos gerbūviui, n i e k o nepastatyta, išskyrus “valdovų” rūmus, vsd rūmus, kankinimų kalėjimą ir žydų memorialus.

Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply