Klaninės teisėsaugos grimasos – kaip postkomunistinėje Lietuvoje valstybės vardu klastojant juridinius dokumentus likti nenubaustam?!..

Atidžiau susipažinus su antstolių kontoros persekiojamos Viktorijos SLIESORAITIENĖS „Laisvo laikraščio“ redakcijai pateiktu pluoštu bylos dokumentų bei išklausius jos nuomonę, ko gero, galima būtų teigti, kad prof. Juozo Raistenskio vadovaujamos VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų ligoninės vyr. teisininkė Ieva Marija Bareikė, veikdama išvien su antstoliu Valdu Čegliku, sugalvojo planą kaip pasipinigauti, klastojant juridinius dokumentus.

Kaip LL paaiškino antstolio V.Čegliko persekiojama Viktorija Sliesoraitienė, 2015 liepos 15d. Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo vyr. teisininkė Ieva Marija Bareikė surašė prašymą vykdomajam dokumentui ir perdavė antstoliui Valdui Čeglikui dėl pinigų išieškojimo. Minėtame prašyme nurodomas išieškotojas: „Vaikų ligoninė, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas, tačiau įstaigos kodas 124248247 įrašytas kito neegzistuojančio juridinio asmens – VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės. Įgaliojimą I. Marijai Bareikei teikti prašymą surašė ir pasirašė įmonės vadovas Juozas Raistenskis.

Neginčijamas faktas yra tai, kad juridinis asmuo VšĮ Vilniaus universiteto Vaikų ligoninė įmonės, kurios kodas 124248247, kaip juridinis asmuo buvo likviduota ir iš juridinio asmenų registro išregistruota dar 2011-07-04 dieną“, tvirtina Viktorija Sliesoraitienė.

Taigi, vyr. teisininkės Ievos Marijos Bareikės pasirašytame dokumente įrašytą neegzistuojančios įmonės kodą 124248247 kažin ar galima būtų traktuoti kaip loginę ar techninę klaidą, veikiau tai sąmoninga juridinio dokumento klastotė, kadangi VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė, kurios įmonės kodas buvo 124248247, jau keturis metus, nuo 2011 metų, realiai neegzistuoja. Tai žinodama vyr. teisininkė I.M.Bareikė negalėjo tiesiog netyčia įrašyti neegzistuojančios įmonės kodą, tokiu būdu pateikdama galimai suklastotą dokumentą antstoliui V.Čeglikui – dėl pinigų išieškojimo iš Viktorijos Sliesoraitienės.

Regis, vyr. teisininkė Ieva Marija Bareikė, įgaliota įmonės vadovo Juozo Raistenskio, įrašė klaidingą informaciją į dokumentą galimai piktnaudžiaudama savo tarnybine padėtimi?.. Vėliau šį dokumentą perdavė vykdyti antstoliui Valdui Čeglikui. Tokiu būdu galimai buvo siekiama neteisėtai įgyti savo naudai svetimą turtą!.. Na, o antstolis Valdas Čeglikas, gavęs galimai suklastotą vyr. teisininkės I. Marijos Bareikės pateiktą vykdomąjį dokumentą, nepatikrino jo tikrumo (nejau taip skubėjo gauti pinigėlius į antstolio depozitinę sąskaitą?..).

Antstolis V.Čeglikas oficialiu raštu 2015.07.24 Nr. 0116/15/06436 paaiškino Viktorijai Sliesoraitienei: „Utenos rajono apylinkės teismo 2015. 03.26 vykdomąjį raštą Nr. 1-1-455/2014 pateikė Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo, registruoto kaip savarankiškas juridinis asmuo, turintis įmonės kodą, atstovė vyr. teisininkė Ieva Bareikė. Įgaliojimą pasirašė įmonės vadovas Juozas Raistenskis. Todėl nėra pagrindo teigti, kad dėl išieškojimo kreipėsi netinkamas asmuo, kurio naudai negali būti vykdomas žalos (skolos) išieškojimas“, – teigia antstolis V.Čeglikas, savo rašte kažkodėl taip ir nenurodydamas minimo „savarankiško juridinio asmens“ įmonės kodo?!..

LL pasiteiravo – kaip minėtą antstolio V.Čegliko jai adresuotą raštą vertina pati V.Sliesoraitienė?

„2015 m. rugpjūčio 10 d. antstolis Valdas Čeglikas surašo patvarkymą, kuriame Vaikų ligoninę, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialą paverčia „savarankišku juridiniu asmeniu“ ir tada saliamoniškai prabyla – esą dėl skolos išieškojimo įvykdymo kreipėsi tinkamas asmuo.

Deja, pasirašytuose dokumentuose antstolis nutyli, jog tariamo „savarankiško juridinio asmens“ filialo kodas yra ne 124248247 – prieš keturis metus likviduoto juridinio asmens kodas, bet visiškai kitas!..“, – susipažinusi su antstolio V.Čegliko jai atsiųstu raštu pabrėžia V.Sliesoraitienė, pridurdama bei patikslindama:

„Antstolis V.Čeglikas ignoruoja įstatymo imperatyvią nuostatą, kad juridinio asmens filialas tėra jį įsteigusio juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas ar dalį juridinio asmens funkcijų (CK 2.53 str. 1 d.), o taip pat, kad filialas negali būti savarankišku teisės subjektu. Tai yra, filialas negali būti byloje dalyvaujančiu asmeniu ir įgyti procesines teises ar pareigas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2367/2011). Juridinio asmens filialas negali būti šalimi civiliniame procese (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1295/2009). – sako V.Sliesoraitienė.

„2015 m. liepos 17 d. antstolio padėjėjas Aleksandr Kuznecov patvarkyme Nr. 0116/15/06436 nurodo, jog pinigų išieškojimas iš V.Sliesoraitienės vykdomas išieškotojo VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės naudai. Kai pagaliau antstoliui Valdui Čeglikui dar kartą primenama, kad toks juridinis asmuo – įmonės kodu 124248247 nebeegzistuoja nuo 2011 m. ir tampa aišku – išieškojimas neegzistuojančio subjekto naudai nėra galimas ir neteisėtas, tada antstolis V.Čeglikas, lyg niekur nieko, sukurpia naują 2015. 08. 10 d. patvarkymą, kuriame nurodo kitą išieškotoją, neįvardydamas apskritai jokio įmonės kodo (?!..): Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo naudai“, – pastebi V.Sliesoraitienė.

Pasak V.Sliesoraitienės, „vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės įmonės teisingumo ministerijos Registrų centro direktoriaus 2013 m. balandžio 30 d. 2013 m. gegužės 8 d. raštu Nr. (1.18.) 7R-3171 įsakymu Nr. v-110 patvirtintu JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYMO TAISYKLIŲ VIII punktu, kiekvienam registravimo objektui suteikiamas unikalus kodas. Todėl akivaizdu, kad antstolis Valdas Čeglikas minimą patvarkymą surašė tarsi bobutei į kaimą, nes bet kokią įmonę apsprendžia būtent identifikacinis kodas!..“,teigia V.Sliesoraitienė.

„Juridinis akibrokštas arba tiesiog pinigų išieškojimo galima afera stebina savo ciniškumu, mat antstolis V.Čeglikas parašo kitą išieškojimą ir jį vykdo!.. Nerimą kelia galimos klastotės faktas: antstolis dviejuose patvarkymuose toje pačioje byloje nurodo skirtingus išieškotojus, kurių naudai ir vardu vykdo skolos išieškojimą.

Antstolis yra teisininkas su aukštuoju išsilavinimu, tad gerai suvokia, kad privalo veikti tik įstatymų ir kitų teisės aktų jam suteiktų įgaliojimų ribose. Antstolis privalo žinoti, kurio asmens naudai išieškoma skola, nes Utenos apylinkės teismo išduotame vykdomajame rašte – aiškiai nurodoma įmonė ir jos kodas, kurios naudai turi būti išieškoma skola: „Išieškotojas : Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto vaikų ligoninė, įmonės kodas 124248247“. TAČIAU ši įmonė realiai neegzistuoja. Todėl galima būtų retoriškai paklausti: kuris antstolio V.Čegliko patvarkymas dėl skolos išieškojimo yra galimai suklastotas? O gal ir vienas ir kitas“ – stebisi Viktorija Sliesoraitienė, pridurdama:

„Maža to, 2015-07-24 d. antstolį V.Čegliką informavus apie netinkamą išieškotoją bei klaidinimą, jis ignoravo neteisingai įrašytą įmonės kodą ir klaidinančiai nurodė, jog vykdomąjį raštą Nr. 1-1-455/2014 pateikęs Vaikų ligoninės, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialui, kuris yra registruotas kaip savarankiškas juridinis asmuo“.

Šiais veiksmais antstolis V.Čeglikas pademonstravo ydingą nuostatą nesilaikyti galiojančių norminių aktų nustatytos tvarkos ir tuo galimai pažeidė antstolio priesaiką ,galimai diskreditavo valstybės tarnautojo vardą ir sumenkino antstolio, kaip valstybės įgalioto asmens, autoritetą.

Kad minimas filialas nėra juridinis asmuo patvirtina ir Vaikų ligoninės , VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo nuostatai: „<…> yra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos <…> struktūrinis padalinys“. LR CPK nuostatos taip pat imperatyviai nurodo, kad filialas nėra savarankiškas juridinis asmuo. Ir todėl antstolio V.Čegliko klaidinantys įrašai į juridinius dokumentus, šio valstybės pareigūno paaiškinimai ir veiksmai yra neteisingi ir akivaizdžiai neteisėti!..

Na, o kalbant apie patvarkyme įrašytų duomenų melagingumą ir tokios veikos pavojingumą, pažymėtina, kad, vadovaujantis Antstolių įstatymo 2 straipsniu, antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Todėl juridiniuose dokumentuose antstolio įrašyti tikrovę neatitinkantys faktai turi didžiulę teisinę reikšmę , t. y. jie gali pažeisti mano teises bei sukelti teisiškai reikšmingų padarinių. Toks dokumento klastojimas, manau, yra labai pavojinga veika baudžiamojo įstatymo požiūriu, nes jau padarė žalos.

Įgyvendindamas įstatymo suteiktą teisę antstolis privalėjo užtikrinti teisėtų interesų apsaugos pusiausvyrą, todėl kiekvieną konkretų procesinį veiksmą vykdymo procese privalėjo atlikti, deramai įvertinęs reikšmingas faktines aplinkybes Deja, antstolis V.Čeglikas abuoja, o gal net galimai nusikalstamai atliko konkrečius procesinius veiksmus, nesilaikė įstatymo nuostatų ir spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą neatsižvelgė į teisėtus interesus ir atliekamo procesinio veiksmo padarinius“,išdėstė savo poziciją „Laisvam laikraščiui“ antstolių kontoros persekiojama Viktorija Sliesoraitienė.

Iš V.Sliesoraitienės pateiktų bylos dokumentų bei argumentų galima susidaryti nuomonę, kad antstolis Valdas Čeglikas, veikdamas išvien su vyr. teisininke Ieva Marija Bareike bei įmonės vadovu Juozu Raistenskiu, pradėjęs išieškojimą ir areštavęs asmenų turtą, regis, deramai neišsiaiškino – kieno vardu ir kieno naudai turi būti vykdomas tariamai padarytos skolos (įmonei padarytos žalos) išieškojimas?!..

Tokie valstybės pareigūno V.Čegliko veiksmai, kai pagal galimai suklastotą prašymą dėl skolos išieškojimo vykdymo antstolis, nepatikrinęs informacijos teisingumo, ima vykdyti skolos išieškojimą ir areštuoja asmens turtą, atrodo, švelniai tariant, kaip antstolio „aplaidumas“ darbe, o gal net šališkumas, suinteresuotumas, galima sakyti, tiesiog nusikalstamas savo pareigų nevykdymas!..

_________________________________________________________________

Post Scriptum

Už įstatymų pažeidimus Vilniaus antstoliui Valdui Čeglikui jau ne kartą teko aiškintis teismuose…

Pasirodo, antstoliui Valdui Čeglikui jau ne kartą teko aiškintis teismuose dėl nusikalstamo aplaidumo darbe. 2007 metais tuometinis Teisingumo ministras Petras Baguška, vadovaudamasis Antstolių įstatymo nuostatomis, iškėlė drausmės bylą antstoliui Valdui Čeglikui, dirbančiam Antstolių Valdo Čegliko, Rimanto Vižainiškio, Birutės Zarembaitės ir Vilmos Leskevičienės kontoroje, Vilniuje.

Kaip informuoja Teisingumo ministerija, 2007 m. spalio 5 d. atlikto antstolio Valdo Čegliko darbo organizavimo neeilinio patikrinimo metu nustatyta, kad bendra iš skolininko išieškota piniginių lėšų suma vykdomojoje byloje daugiau nei tris kartus viršijo išieškotinos skolos ir antstolio apskaičiuotų vykdymo išlaidų sumą.

Siekdami išsiaiškinti, ar antstolis Valdas Čeglikas, vykdydamas sprendimus, naudoja nustatytos formos procesinius dokumentus, neeilinį antstolio Valdo Čegliko darbo organizavimo patikrinimą atliekantys valstybės tarnautojai paprašė antstolio pateikti keletą vykdomų arba baigtų vykdyti vykdomųjų bylų, kuriose skolininkams buvo taikyti areštai piniginėms lėšoms, esančioms kredito įstaigose. Antstolis Valdas Čeglikas atsisakė tai padaryti.

Teisingumo ministras Petras Baguška konstatavo, kad antstolis Valdas Čeglikas, nesilaikydamas Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatyto reikalavimo ir atsisakydamas pateikti teisingumo ministro įgaliotiems Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojams, atliekantiems antstolio neeilinio darbo organizavimo patikrinimą, vykdomąsias bylas, kuriose skolininkams buvo taikyti areštai piniginėms lėšoms, esančioms kredito įstaigose, pažeidė Antstolių įstatyme nustatytus antstolių veiklos principus, Antstolių darbo organizavimo tikrinimo tvarkos ir Antstolių profesinės etikos kodekso nuostatas.

Šaltinis: Alfa.lt 2007.11.06 „Už įstatymų pažeidimus Vilniaus antstoliui iškelta drausmės byla“

Nukentėjusiojo nuo antstolio darbo metodų barbariškumo komentaras

Arvydas Veismanis
prieš 8 metus

Jo darbo metodai yra barbariški. Jis vengia kontaktuoti su skolininkais. Asmeniškai turiu su juo problemų. Jo darbo metodai yra barbariški. Užuot suderinęs mokėjimų tvarką ir daręs tai vadovaudamiesi žmogiškumo faktorium, jis imasi visų veiksmų ir tų, kurie žlugdo įmonės veiklą, ir dar labiau suvaržo galimybes tapti mokiu. Visi, kas turėsit su juo reikalu, nedelsiant samdykitės advokatą ir bendraukit su juo tik teisminiu keliu-kitos kalbos jis nemoka. Neklausykit, ką jis žada žodžiu, jis tai daro tik tam, kad pratempti jam naudingą laiką, viską darykit TIK juridiškai!

Pelėda
prieš 8 metus

Tai niekam nėra naujiena, kad ponas Valdas tai daro. Nuo senų laikų, kai dar buvo vyr. antstolis 1 kontoros. Antstolių nebaudžiamumas – jėga!..

Kaip informavo BNS, 2011. 06. 29 prieš Vilniaus apygardos teismą trečiadienį stojo piktnaudžiavimu tarnyba ir areštuoto turto perleidimu kaltinamas antstolis ir Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo narys Valdas Čeglikas: „Esu nepagrįstai apkaltintas, buvo vykdomas įsiteisėjęs teismo sprendimas, įpareigojantis parduoti tą turtą“, – BNS sakė V.Čeglikas.

Juozas IVANAUSKAS

Leave a Reply