Peticija: “Skiepai – ne prievartinis, o laisvas pasirinkimas”

Print Friendly, PDF & Email

Peticiją galima pasirašyti čia. Su peticijos turiniu galima susipažinti žemiau.

Europos Sąjungos šalių fundamentaliųjų teisių chartijoje (angl. k. „The Charter of Fundamental Rights of the European Union states”) aiškiai parašyta: “ Laisvas ir informatyvus sutikimas turi būti gerbiamas medicininėje ir biologinėje srityje ”[1]. Apytiksliai 40% ES gyventojų [2] neturi šių svarbiausių teisių, kai susiduria su medicininiu vakcinacijos įstatymu. Tai visuotinių žmogaus teisių (angl. k. „Universal Human Rights”) pažeidimas. 2001 m. JAV aukščiausiasis teismas nutarė, jog vakcinos „neišvengiamai nesaugios“ [3], taigi, priverstinė vakcinacija, įvesta tiems piliečiams, nėra mediciniškai ar etiškai priimtina, ypatingai, kur medicininės, religinės ar filosofinės išimtys nėra leistinos.

Grupė EFVV (http://www.efvv.eu), atstovaujanti kai kurias 20 Europos šalis (nebūtinai ES nares), dėl šios priežasties reikalauja, kad:

 1. Priverstinis skiepijimas būtų panaikintas Europoje, kadangi tai visuotinių žmogaus teisių pažeidimas;
 2. Įspėjamieji principai būtų taikomi Europos skiepijimosi atveju;
 3. Europos piliečiai galėtų naudotis laisvu, pilnai informuotu skiepijimo pasirinkimu ir sutikimu;
 4. Būtų sukurta efektyvi, nepriklausoma Europos skiepų šalutinių poveikių pranešimų (sutrump. iš angl. k. „VAER“) sistema skiepų saugumo stebėjimui („monitoringui“).

Vienas milijonas parašų mažiausiai iš septynių ES šalių garantuoja debatus Briuselyje. Kad ir kokia jūsų asmeninė valdymo politika, prašome prisijungti pasirašant ir tuomet pasidalinti šia peticija visur.

Apytikriai paskaičiuota, kad 2015 m. beveik 400 milijonų europiečių, ES šalių narių, naudosis informatyvia vakcinacijos pasirinkimo laisve, tačiau 258 milijonų – ne [4]. Skiepijimas yra privalomas: Belgijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Italijoje, Latvijoje, Maltoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Slovenijoje [5]; ir potencialiai kitose šalyse, jei naujos narės, t.y. Albanija, Makedonija, Montenegro, Serbija arba kitos, įstos į Europos Sąjungą. Dėl šios priežasties mes kreipiamės į visus europiečius, kad   susivienyti, reikalaujant bendro vskiepijimo įstatymo, kuris remiasi laisvu, informuotu pasirinkimu ir sutikimu. Mes taip pat reikalaujame informacijos iš nepriklausomos ir efektyvios „skiepo- akylios“ įstaigos, kurios rezultatai yra skaidrūs ir viešai prieinami. Mes tikime, jog priverstinis skiepijimas turi būti panaikintas ir sukurta skiepų šalutinių poveikių pranešimų sistema „VAER“, nes bet kuris (ne-)sąmoningas ir priverstinis medicininis veikimas yra pažeidimas:

 • JT Pasaulinės Žmogaus Teisių Deklaracijos;
 • Europos Sąjungos Šalių Fundamentalių Teisių Chartijos;
 • Europos Tarybos Konvencijos Žmogaus Teisių Apsaugos ir Žmonių Orumo ryšium su Biologija ir Medicina: Žmogaus Teisių ir Biomedicinos Konvencijos;
 • Europiečių Pacientų Teisių Chartijos;
 • JT Tarptautinio Piliečių ir Politikos Teisių Susitarimo;
 • Niurnmbergo Kodekso (aibė tyrimų etikos principų medicininiams eksperimentams ant žmonių, nustatyta kaip pasekmė Vėlesnio Numbergo Teismo Procesų Antro Pasaulinio Karo pabaigoje).

Europos Sąjungos šalių Fundamentalių Teisių Chartijoje aiškiai parašyta: „Kiekvienas turi teisę ir pagarbumą jo ar jos fiziniam ir protiniam integralumui“ [6]. Joje irgi nurodyta: „Laisvas ir informatyvus sutikimas turi būti gerbiamas medicininėje ir biologinėje srityje“ [7] ir pabaigoje: „Draudimas eugenines praktikos ir darant žmogaus kūną ir jo dalis kaip finansinio prieaugio šaltiniu paisymas“ [8].

Europos Tarybos Konvencijoje dėl Žmogaus Teisių Apsaugos ir Žmogaus Orumo, atsižvelgiant į biologijos ir medicinos naudojimą, aiškiai teigiama: “Žmogaus interesai ir gerovė yra aukščiau už visuomenės ar mokslo interesus.” [9 ]. Joje taip pat teigiama: „Intervencija sveikatos srityje gali būti atliekama tik po to, kai asmuo buvo informuotas ir davė sutikimą. Šis asmuo turi būti iš anksto tinkamai informuotas apie intervencijos tikslą ir pobūdį, taip pat apie jos pasekmes ir riziką. Atitinkamas asmuo gali laisvai atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu.“ [10].

Europos Pacientų Teisių Chartijoje aiškiai teigiama: „Kiekvienas asmuo turi teisę susipažinti su visa informacija, įgalinančią asmenis aktyviai dalyvauti, priimant sprendimus dėl jų sveikatos; ši informacija yra būtina bet kokiai procedūrai ir gydymui, įskaitant dalyvavimą moksliniuose tyrimuose (4 – Teisė į Sutikimą)“ [11]. Joje taip pat teigiama: „Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti iš įvairių gydymo procedūrų ir paslaugų teikėjų, remdamasis adekvačia informacija. (5 – Teisė į laisvą pasirinkimą)“ [12], taip pat „kiekvienas individas turi teisę vengti žalos, kurią gali sukelti nekokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos aplaidumas ir klaidos, ir turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas ir gydymą, kuris atitinka aukštus saugos standartus (9 – Teisė į saugą)“ [13].

JT Vaiko Teisių Konvencijoje aiškiai teigiama: „Tėvams tenka pagrindinė atsakomybė už vaiko auklėjimą ir vystymąsi. Jų pagrindinis rūpestis būtų – geriausia nauda vaikui.“ [14].

Piliečių ir Politikos Teisių Susitarime aiškiai teigiama: „Kiekvienas žmogus turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę; ši teisė apima … laisvę … išpažinti savo religiją ar tikėjimą mokyme, praktikoje, garbinime ir apeigose“ [15].

Niurnbergo Kodekse aiškiai teigiama: „Savanoriškas asmens sutikimas yra absoliučiai būtinas“. [16]

Pranešama, kad nepageidaujamos reakcijos į vaistą (sutrump. iš angl. k. ADR), kurios apima ir vakcinų šalutinius poveikius (VAE), yra penktoji svarbiausia mirties priežastis ES [17], ir tai yra svarbu, kadangi stebimas šios priežasties pranešimų atvejų didėjimas. FDA direktorius David Kessler pripažino, kad labiausiai didėjo 90- aisiais [18], o, skiepų atveju, pagrindinė priežastis šios problemos yra, nesugebėjimas/nenoras pripažinti reakcijų į preparatą.

JAV Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad skiepai yra „neišvengiamai nesaugūs“ [19].

Pagal Vokietijos baudžiamąjį kodeksą, skiepai yra invazinis medicininis veiksmas, žalojantis organizmą [20], todėl tam reikalingas informuotas sutikimas. Vis dėlto oficialiai buvo pripažinta, kad vis dar yra milžiniškų spragų dabartinėse mokslo žiniose apie skiepijimą, todėl visiška ir išsami išankstinė informacija yra tiesiog neįmanoma. Skiepų informaciniame lapelyje [21] pateikiama daug galimų neigiamų šalutinių poveikių, įskaitant mirtį. Tol, kol yra rizika medicininėje procedūroje, jei negali būti garantuojamas 100 % saugumas ir negali būti suteikta išankstinė išsami informacija, turi būti taikomas atsargumo principas.

Regionuose, kuriuose netaikoma prievarta ir, kuriuose yra pasirinkimo teisė informatyviam skiepijimui, pasiektas rekomenduotinas skiepytų lygis, kurį rekomenduoja Pasaulinė Sveikatos Organizacija (WHO) [22].
Kiekviena Europos šalis teisinę atsakomybę už skiepo žalą mato skirtingai, bet iš esmės, medicinos ir politinės institucijos, o taip pat vakcinų gamintojai nėra visiškai atsakingi, palikdami aukas be kompensacijų ar paramos.

Kol kas dar nebuvo atlikta reikšmingų tyrimų, palyginančių skiepytų ir neskiepytų vaikų sveikatą, tačiau yra vis daugiau tyrimų, rodančių, kad neskiepyti vaikai yra žymiai sveikesni, nei jų skiepyti bendraamžiai [23]. Šioje srityje reikalinga atlikti daugiau ir išsamesnius tyrimus.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, mes reikalaujame, kad:

 1. privaloma vakcinacija būtų panaikinta visose Europos šalyse;
 2. vakcinacijos atveju Europoje būtų taikomas atsargumo principas;
 3. Europos piliečiai galėtų naudotis laisvu, pilnai informuotu skiepijimo pasirinkimu ir sutikimu.
 4. būtų įsteigta nepriklausoma ir efektyvi „skiepo- akyli“ įstaiga, kurioje skiepų šalutiniai poveikiai (VAE) būtų pranešami ir jų skaičius bei jų sunkumų laipsnis būtų Europoje visiems lengvai pasiekiamas.

Literatūra:

[1] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, str. 3, p. 9

[2] Apskaičiuota naudojant: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population and http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

[3] Bruesewitz v. Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011), http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf
[4] Apskaičiuota naudojant: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population and http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg
[5] http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg
[6] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, str. 3, p. 9
[7] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, str. 3, p. 9
[8] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, str. 3, p. 9.
[9] http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm, str. 2 – Primacy of the Human Being
[10] http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm, str. 5 – General Rule
[11]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf, p. 5
[12]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf, p. 5
[13]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf, p. 6
[14] http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx, str. 18
[15] https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf, str. 18, p. 8.
[16] http://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf, pvz. 1, p. 1
[17] Arlett, Dr. Peter, Setting the Scene: New European Union Pharmacovigilance Legislation, November 2012, slide 6 – (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2013/01/WC500137839.pdf) and also http://who-umc.org/DynPage.aspx?id=105196&mn1=7347&mn2=7489&mn3=7248&newsid=11241
[18] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16689555
[19] Bruesewitz v. Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011), http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf
[20] http://dejure.org/gesetze/StGB.html, §§20 and 223 – 231
[21] http://www.vaccinesafety.edu/package_inserts.htm
[22] Pavyzdžiui, 97% įsisisavinama Škotijoje: http://www.isdscotland.org/Health-Topics/Child-Health/publications/index.asp
[23] http://www.vaxchoicevt.com/science/studies-comparing-vaccinated-to-unvaccinated-populations/, http://www.efi-online.de/wp-content/uploads/2014/10/VaccineFreeChildrenHealthier.pdf ir http://www.vaccinationcouncil.org/quick-compare-2/

 

 

Leave a Reply