Pranas Valickas. Ką reiškia pavardė “Šimašius” ?

Print Friendly, PDF & Email

Gavę šį Prano Valicko straipsnį, iš pradžių norėjome jį šiek tiek sutrumpinti. Nes šiais laikais, kai žmonės tingi skaityti daugiau kaip penkias eilutes, arba žiūrėti ilgesnius kaip penkių minučių videofilmus – bet kokią informaciją reikia pateikti kuo glausčiau. Tačiau čia pateikta informacija tokia akademiškai išsami, kad  bet koks trumpinimas pakenktų jos turiniui. Todėl straipsnį pateikiame pilną, o skaitytojui siūlome neskubėti – perskaitę viską, užkamšysite spragas savo žinių aruode (redakcijos pastaba).

Agogas, šamaš ir Šimašius

Online Etymology Dictionary
( http://www.etymonline.com/index.php?search=agogos&searchmode=none ) rašo:
hypnagogic (adj.)
1868, from French hypnagogique, from Greek hypnos “sleep” (see somnolence) + agogos “leading” (see act). Etymologically, “inducing sleep,” but used mostly with a sense “pertaining to the state of consciousness when falling asleep.”
demagogue (n.)
1640s, from Greek demagogos “popular leader,” also “leader of the mob,” from demos “people” (see demotic) + agogos “leader,” from agein “to lead” (see act (n.)). Often a term of disparagement since the time of its first use, in Athens, 5c. B.C.E. Form perhaps influenced by French demagogue (mid-14c.).
mystagogue (n.)
“person who initiates into mysteries,” 1550s, from Latin mystagogus “a guide to the mysteries,” from Greek mystagogos, from mystes “one initiated into the mysteries” (see mystery (n.1)) + agogos “leading, a leader” (see act (n.)). Related: Mystagogic; mystagogical; mystagogy; mystagoguery.
pedagogue (n.)
late 14c., “schoolmaster, teacher,” from Old French pedagoge “teacher of children” (14c.), from Latin paedagogus, from Greek paidagogos “slave who escorts boys to school and generally supervises them,” later “a teacher,” from pais (genitive paidos) “child” (see pedo-) + agogos “leader,” from agein “to lead” (see act (n.)). Hostile implications in the word are at least from the time of Pepys (1650s). Related: Pedagogal.
Vertimas:
Hypnagogic: iš prancūzų hypnagogique. Graikų kalba Hypnos “miegas” (mieguistumas) + agogos “vadovauti, vadas”. Reiškia “skatinantis miegą”, tačiau naudojamas nusakyti sąmonės būklę užmigimo metu.
Demagogue: graikų kalba „liaudies vadas“. Demos (gr.) — liaudis + agogos (gr.) — vadas = liaudies vadas. Agogos kilęs iš gr. žodžio agein — vadovauti. Sąvoka atsirado Atėnuose apie 500 metų prieš m.e. Dabar vartojamas neigiama, žeminančia reikšme. Gal būt tam įtaką padarė Prancūzijos revoliucija.
Mystagogue: žmogus supažindinantis su paslaptimis (inicijuojantis kitą). Lotyniškai mystagogus — „paslapčių vadas“. Graikų mystes (paslaptis) + agogos (vadas). Su juo susiję žodžiai — mystagogic, mystagogical, mystagogy, mystagoguery.
Pedagogue: prancūzų žodis, žinomas maždaug nuo 14 amžiaus. Reiškia „vaikų mokytojas“. Lotyniškai paedagogus, graikiškai paidagogos; antikoje reiškė vergą, lydintį berniuką į mokyklą ir jį prižiūrintį, vėliau „vaikų mokytojas“. Graikų paidos (vaikas) + agogos (vadas) = vaikų mokytojas. Agogos iš žodžio agein (vadovauti).

O dabar apie SINAGOGĄ:

Online Etymology Dictionary (OED)
http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=synagogue&searchmode=none  rašo:
synagogue (n.)
late 12c., “the regular public worship of the Jews,” also the building in which this is done, from Old French sinagoge “synagogue, mosque, pagan temple” (11c., Modern French synagogue), from Late Latin synagoga “congregation of Jews,” from Greek synagoge “place of assembly, synagogue; meeting, assembly,” literally “a bringing together,” from synagein “to gather, bring together, assemble,” from syn- “together” (see syn-) + agein “bring, lead” (see act (v.)).

Used by Greek translators of the Old Testament as a loan-translation of late Hebrew keneseth “assembly” (as in beth keneseth “synagogue,” literally “house of assembly;” compare Knesset). Related: Synagogical; synagogal.
shul (n.)
“synagogue,” 1874, from Yiddish shul, from German Schule (see school (n.1)).
shamus (n.)
“police officer, detective,” 1920, apparently first in “The Shamus,” a detective story published that year by Harry J. Loose (1880-1943), a Chicago police detective and crime writer; the book was marketed as “a true tale of thiefdom and an expose of the real system in crime.” The word is said to be probably from Yiddish shames, literally “sexton of a synagogue” (“a potent personage only next in influence to the President” [Israel Zangwill]), from Hebrew shamash “servant;” influenced by Celtic Seamus “James,” as a typical name for an Irish cop.
Vertimas:
↓↓↓
Sinagoga (angl. Synagogue): atsirado 12 amžiaus pabaigoje kaip pastovūs žydų maldos namai. Pavyzdžiui, prancūziškai “synagogue, mosque, pagan temple” — t.y. sinagoga, mečetė, šventykla, t.y. Europoje paplito iš prancūzų kalbos. Kilo iš lotynų kalbos žodžio synagoga, kuris kilo iš graikų žodžio synagein  ir pažodžiui reiškia suburti, surinkti, arba gr. syn (karu) + agein (vadovauti) = bendrai vadovauti.
Naudojamas graikiškame Senojo Testamento vertime ir padarytas pagal vėlyvosios hebrajų kalbos žodį „keneseth“ (surinkti). „Beth keneseth“ (hebr.) = „synagogos“ (gr.) = „susirinkimų namas“.
Mokykla – kita sinagogos reikšmė. Nuo 1874 metų žydų mokykla vadinama Sinagoga.
Šamus (shamus anlg.): policijos karininkas, detektyvas. Pirmą kartą detektyvinę istoriją „The Shamus“ parašė Čikagos rašytojas Harry J.Loose (1880-1943). Teigiama, kad knyga atspindi tikrąją nusikaltėlių veiklą. Žodis „šamus“ padarytas iš idiš (Vokietija) kalbos žodžio šames (shames angl.) ir reiškia „sinagogos zakristijonas“ (žodžiu, banditas Šamus – labai stiprus veikėjas ir galia nusileidžia tik prezidentui). Šamus kilęs iš hebrajų kalbos žodžio „shamash“ (šamaš), kuris reiškia tarnas.
↑↑↑
Va taip — OED, aiškindamas, ką reiškia žodis sinagoga, kartu paaiškino, kad „sinagogos zakristijonas“ vadinasi šames, o pastarasis kilęs iš hebrajų žodžio šamaš reiškiančio tarną.
Manau, kad remiantis tais pačiais graikų kalbos žodžiais syn (kartu) + agogos (vadas) = synagoga = kartu + vadas — vadinasi vadų suėjimas. Sinagoga = vadų suėjimas; toks aiškinimas teisingesnis, nes sinagoga yra kiekvienos žydų bendruomenės vadovaujanti įstaiga. Ji turi didžiausią galią, o visos kitos žydų įstaigos, draugijos, bendrovės paklūsta sinagogai.
Taip pat matome, kad senovėje „demagogas“ buvo teigiamas veikėjas — liaudies išrinktas vadas ir atstovaujanti liaudžiai. O šiais laikais demagogais vadinami liaudies renkami pareigūnai ar siekiantys būti išrinktais, bet niekada nevykdantys prieš rinkimus skelbtos programos ir duotų liaudžiai pažadų. Todėl šiais laikais demagogas yra neigiamas veikėjas — apgavikas. Žodžius, kurių viena dalis yra „agogos“ įdėjau, kad būtų vazdžiau matyti, jog sinagoga yra grynų gryniausias graikiškas žodis. Taip pat graikų kalba parašyta ir Biblija su Senuoju Testamentu, kurio pirmosios šešios knygos sudaro judaizmo Torą. Nori nenori, bet be graikų judaizmas visiškai nejudaizmas, bet apie jo kilmę nesiplėsiu.
Žydų mokslininkas, judaizmo profesorius amerikietis Geršonas Davidas Hundertas parašė knygą „Lenkijos ir Lietuvos žydai aštuonioliktame amžiuje, Naujųjų laikų geneologija“; knyga išversta į lietuvių kalbą ir 2006 metais ją Vilniuje išleido leidykla „Eugrimas“. 100-jame puslapyje G.D.Hundertas rašo, kad į visas šventes, puotas, susirinkimus kvietimus kviečiamiems žmonėms įteikdavo kahalo tarnautojas “šamašas”. Šamašas ne šiaip sau koks nors laiškininkas; pavyzdžiui, G.D.Hundertas rašo, kad kiekvienas bendruomenės narys turėjo teisę į svečius kviesti tik bendruomenės nustatytą svečių skaičių, o tas skaičius buvo nustatomas pagal tai kiek tas žmogus sumokėjo mokesčių bendruomenei — kas daugiau sumokėjo, tai tas ir daugiau svečių gali kviesti. Taigi, jei koks nors Maušiukas sumanė kelti vestuves, tai jis privalėjo šamašui įteikti norimų kviesti svečių sąrašą, o šamašas, patikrinęs kiek Maušiukas sumokėjo į kasą, sąrašą išcenzūruoja, nustato svečių skaičių ir išnešioja kvietimus į vestuves. Dalyvauti be kvietimo buvo nusikaltimas. Bet va OED rašo, kad šamašas kartu ir sinagogos tarnautojas zakristijonas. Taigi šamašas sinagogos ir kahalo tarnautojas.

Šamaš — Shamash
http://en.wikipedia.org/wiki/Shamash rašo:
Shamash (Akkadian: Šamaš, “Sun”) was a native Mesopotamian deity and the Sun god in the Akkadian, Assyrian and Babylonian pantheons. Shamash was the god of justice in Babylonia and Assyria, corresponding to Sumerian Utu. Akkadian šamaš is cognate to Syriac ܫܡܫܐ šemša or šimšu Hebrew שֶׁמֶשׁ šemeš and Arabic شمس šams.
Vertimas: «««Šamaš′as (akadų kalba reiškia „saulė“) buvo vietinis Tarpupio akadų, asirų ir babiloniečių saulės dievas. Šamašas buvo Babilono ir Asirijos teisingumo dievas ir atitiko šumerų Utu. Akadų kalba šamaš, sirų – šemša ar šimšu, hebrajų šemeš ir arabų šams.»»»
Toliau ištraukų iš vikipedijos anglų kalba vertimas: «««Su Šamašu dažniausiai siejamas teisingumas. Lygiai, kaip patekėjusi saulė išsklaido sutemas, taip ir teisingumo dievas šamašas išsklaido neteisybę. Karalių Hamurapį šamašas įkvėpė surinkti į vieną vietą visus veikiančius įstatymus, nes karalius save laikė teisingumo įsikūnijimu ir garbino šamašą. Keliais šimtmečiais anksčiau už Hamurapį Ur-Enguras iš Uro dinastijos (2600 m. per. m.e.) paskelbė nuosprendį „pagal šamaš′o įstatymus“»»»…
«««Saulės dievas buvo laikomas išlaisvintoju iš demonų gniaužtų. Sergantys žmonės kreipdavosi į Šamašą (t.y. saulės dievą) prašydami gelbėti nuo neteisingos kančios. Apie šį Šamašo, kaip gelbėtojo, aspektą Babilone prikurta daug giesmių ir kitos literatūros.»»»…
«««Dabartinės žydų kalbos (ivrito) žodis Saulė irgi rašomas taip pat, kaip ir senovėje (t.y. taip kaip pateikta anglų tekste pradžioje. P.V. pastaba). Šiais laikais šis žodis yra žydų vartojamas kaip pavardė ir taip pat juo vadinama Hanukos šventės pagrindinė žvakė.»»»

Dabar apibendrinsiu — visos išvardytos kalbos yra semitų, t.y. akadų, asirų ir babiloniečių kalbomis Šamaš, sirų kalba Šimšu ir Šemša, žydų Šemeš ir arabų Šams. Ir visomis kalbomis reiškia tą patį — Saulės ir Teisingumo dievą. Ir dabar šiais laikais tas pats žodis yra naudojamas kaip žydų ir sirų pavardės, o žydai savo šventės Hanukos pagrindinę žvakę vadina šameš. Taip pat pas juos yra sinagogos ir kahalo tarnautojas tituluojamas šamaš.

Vilniaus meru išrinktas Remigijus Šimašius. Jo pavardė grynų gryniausia žydiška, o ką reiškia – skaityk aukščiau. Na, tik lietuvišką galūnę „–us“ pridėjo.

Ką jis nuveikė, rašo vikipedija:
↓↓↓
Šimašius (medžiaga iš vikipedijos)
Nuo 2008 m. gruodžio 9 d. iki 2012 m. gruodžio mėn. – Lietuvos teisingumo ministras.
Interpeliacija Seime
2012 m. balandžio mėn. 29 Seimo narių grupė pateikė ministrui interpeliaciją, uždavusi 5 klausimus: apie teismų reformą, situaciją įkalinimo įstaigose, Teismo medicinos tarnybos darbą, duomenų apie žmogaus teisių aktyvistą Alesį Beliackį perdavimą Baltarusijai bei su pedofilijos byla susijusią situaciją Garliavoje. Taip pat ministras susilaukė kritikos dėl homoseksualų partnerystės įstatymo projekto, Kuršių Nerijos teisminių bylų (neteisėtų Preilos botelių statybų), aidėjo kaltinimai dėl nebaigtų tirti eilės rezonansinių bylų, tokių kaip Bražuolės diversija, savanorių maištas Pakaunėje, saugumiečių Juro Abromavičiaus ir Vytauto Pociūno mirtys, Eglės Kusaitės ir čėčėnų Gatajevų bylos, Algirdo Paleckio teiginiai apie Sausio 13-osios įvykius.
Vyriausybės narys išliko savo pareigose, nes, pagal Seimo Statutą, reikėjo surinkti bent 71 ministro darbu nepatenkinto Seimo nario balsą. Tuo tarpu balsavime dėl nepasitikėjimo dalyvavo vos 63 Seimo nariai, iš kurių 36 – balsavo už interpeliaciją, 15 – laikėsi priešingos nuomonės, 4 – susilaikė, o 16 biuletenių paskelbti negaliojančiais.
↑↑↑
Jam būnant teisingumo ministru nužudyta daug žmonių (Kauno-Garliavos pedofilijos byla), o byla numarinta ir niekas nenubaustas; numarinta Bražuolės geležinkelio tilto susprogdinimo byla, saugumo karininkų Juro Abromavičiaus ir Vytauto Pociūno nužudymo bylos irgi numarintos, neišaiškinus kaltininkų ir t.t. Nuveikė iš tiesų nemažai; ne veltui studijavo Amerikoje. Nėra abejonių, kad išrinktas Vilniaus meru irgi nuveiks…

Taigi, šalom vilniečiai, Vilniaus viršininkas labai labai košer !!!!!

(pirmas svarbus Šimašiaus darbas, jam tapus meru – pasididino savo atlyginimą tūkstančiu eurų- red.)

Pranas Valickas    2015 gegužės 1

Šauksmas

Leave a Reply