Teisė, tiesa ir teisingumas – nesuderinami dalykai

Print Friendly, PDF & Email

Tokios mintys neišvengiamai apima, perskaičius prokurorų reakciją į paviešintą Prano Valicko skandalingą informaciją apie 1992 — ųjų rinkimus į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą. priminsim, kad videoreportaže, kurį paruošė Šauksmas, Pranas Valickas pateikė daiktinius įrodymus, liudijančius masinį rinkėjų balsų klastojimą per 1992-ųjų rinkimus į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą. Prokuratūra sako: praėjo daugiau kaip 5 metai, todėl užmirškim, kas buvo. Su tokia logika būtų galima sutikti, jei kalba eitų apie buitinį, ūkinį sandorį. Tačiau šiuo atveju kalbama apie valdžios legitymumą ir su tos valdžios sudarytų sandorių teisėtumą. Nepriklausomybę mes deklaravome, užginčinę 75 metų senumo Molotovo – Ribentropo paktą, kurio originalo niekas savo akimis nėra matęs. Grąžiname nekilnojamą turtą pagal 100 metų ir dar senesnius sandorius. Tai nejaugi atsiimti kokį tvartą Varėnos rajone – svarbiau, negu išgelbėti visą Lietuvą nuo neteisėtų neteisėtos valdžios sandorių pasekmių? Kas dar įdomiau: priimdama nutarimą prokurorė vadovavosi 1961 metų įstatymu.

VILNIAUS APYGARDOS PROKURATŪROS

VILNIAUS APYLINKĖS PROKURATŪRA

ATSISAKYTI PRADĖTI IKITEISMINI TYRIMĄ

NUTARIMAS

2014-11-25

Vilnius

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Penktojo skyriaus prokurorė Iveta

Vaivadienė, susipažinusi su Kazimiero Juraičio prašymu,- nustatė:

2014-11-13 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūroje gautas Generalinės

prokuratūros perduotas 2014-11-06 Kazimiero Juraičio prašymas, Reg. Nr. 5.6-4370, kuriame prašoma

išnagrinėti, ar jo nurodyta interneto nuoroda pasiekiamoje vaizdinėje informacijoje, paskelbtoje interneto

portale www.sauksmas.lt,, kurioje Pranu Valicku įvardintas asmuo bei Nepriklausomybės akto signataras

Rolandas Paulauskas pateikia duomenis apie galimai suklastotus 1992-11-15 vykusių rinkimų į Lietuvos

Respublikos Seimą balsavimo biuletenius, yra pagrindas pradėti baudžiamąjį persekiojimą.

LR BPK 2 str. įpareigoja prokurorą bei ikiteisminio tyrimo pareigūnus reaguoti į kiekvieną

informaciją apie galimai padarytą nusikalstamą veiką ir atlikti visus reikalingus proceso veiksmus bei

priimti visus reikalingus sprendimus, kad nusikalstama veika būtų atskleista. Pradedant procesą turi būti

įsitikinama, jog nėra priežasčių, dėl kurių procesas negali būti vykdomas. Susipažinus su Kazimiero Juraičio

prašyme pateikta informacija, matyti, kad Pareiškėjo nurodytuose vaizdo įrašuose yra kalbama apie 1992

metų įvykius ir tuomet galimai padarytas nusikalstamas veikas, o būtent — rinkimų biuletenių klastojimą. LR

BPK 3 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti

nutrauktas, jeigu suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminai. Pagal galiojančio LR BK 95 str. 1 d. 1

p. apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis už nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 173 str., yra 12

metų, o pagal galimai padarytos veikos metu galiojusio Idetuvos Respublikos 1961 metų birželio 26 dienos

įstatymu patvirtinto baudžiamojo kodekso 49 straipsnį — 5 metai nuo tos dienos, kai buvo padarytas

Lietuvos Respublikos 1961 metų baudžiamojo kodekso 135 str. (Rinkimų, referendumo, visuotinės

gyventojų apklausos (plebiscito) dokumentų suklastojimas, neteisingas balsų ar apklausos rezultatų

suskaičiavimas arba balsavimo ar apklausos slaptumo pažeidimas) (LR 1991 m. vasario 5 d, įstatymo Nr. 1-

1041, jsigal. 1991-02-06 (Žin1991, Nr, 5-139) redakcija). Pažymėtina, kad pagal LR BK 3 str. 3 d. baudžiamasis

įstatymas, nustatantis veikos nusikalstamumą, griežtinantis bausmę arba kitaip sunkinantis nusikalstamą

veiką padariusio asmens teisinę padėtį, neturi grįžtamosios galios, todėl šiuo atveju turi būti vadovaujamasi

veikos padarymo metu galiojusio įstatymo nuostatomis, pagal kurias už rinkimų dokumentų klastojimą

buvo taikomas penkerių metų senaties terminas. Šis terminas šiuo metu yra suėjęs, todėl ikiteisminis tyrimas

dėl Kazimiero Juraičio prašyme įvardytų 1992 metais galimai padarytų nusikalstamų veikų negali būti

Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso

kodekso 3 straipsnio l dalies 2 punktu, 168 straipsniu,- n u t a r ė:

1. Atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal K.Juraičio pareiškimą

2. Nutarimo nuorašą nusiųsti pareiškėjui, išaiškinant, kad jis turi teisę per 7 dienas nuo nutarimo nuorašo

gavimo dienos apskųsti jį Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Skyriaus prokurorė Iveta Vaivadienė

Kazimieras Juraitis

Šauksmas

Добавить комментарий