V. L. Žemaitis: Lietuviai serga Stokholmo sindromu

Stokholmo sindromas – psichologinis reiškinys, kuomet pagrobimo metu įkaitai (aukos) ima jausti teigiamus dalykus, jausmus (pvz., savanorišką paklusnumą, pagarbą ir pan.) jų pagrobėjams, nepaisydami to, kad pagrobimo metu yra pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai. Lietuva daugelį amžių kenčia nuo visokiausio plauko užpuolikų. Šimtus metų Lietuva kartu su Žemaičiais, Rusais, Baltarusiais, Lenkais ir kt. gynėsi nuo kryžiuočių nešamos iškrypėliškos pasaulėžiūros. lekstutis žemaitis

Padėjo jėga ir narsa.  Tikros laisvės supratimas tuomet buvo visai kitaip suprantama, nei šiandien, todėl broliškos tautos stojo išvien ir vieni kitiems padėdavo. Tokiu principu buvo vadovaujamasi ir Žalgirio mūšyje, kuriame mums į pagalbą atėjo tie, kuriems turėjo atrodyti, kad konfliktas vyksta labai toli ir jų tai neliečia. Kryžiuočiai jėga mūsų nenugalėjo, bet šiandien Lietuviai save vadina krikščioniška Tauta ir meldžiasi bažnyčiose mediniams, plastikiniams stabams, valgo dievo kūną ir geria jo kraują. Pagal kryžiuočių atneštas tradicijas krikštijami vaikai, tuokiamasi, laidojami žmonės ir apskritai visas Lietuvių gyvenimas paremtas ant biblinės pasaulėžiūros. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė galutinai nusistovėjo apie XIII a. vidurį. Sostinė (bent jau nuo Gedimino laikų) – Vilnius.

Pilnas pavadinimas pagal Lietuvos statutą – Didžioji Lietuvos, Žemaitijos ir Rusijos kunigaikštystė (rusėn. Великое князство Литовское, Руское, Жомойтское и иных). Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė formaliai nustojo egzistuoti 1795 m., bet 1918 m. vasario 16 d. paskelbta apie Lietuvos valstybės atkūrimą; atkurtoji valstybė deklaravo sieksianti nustatyti savo būsimas sienas, remdamasi etnografiniu principu. 1918 m. bandyta atkurti Lietuvoje monarchiją (žr. Mindaugas II), tačiau tų metų lapkritį galutinai apsispręsta dėl respublikos. Respublika Lietuvą paskelbė 1920 m. gegužę susirinkęs Steigiamasis Seimas. Kaip galima atkurti Lietuvos respubliką, kurios iki tol nebuvo? Kaip galima iš dramblio atkurti beždžionę? Atsakymas labai paprastas: po 1918 m. Lietuvą užplūdo žydai, ir iki II Pasaulinio karo jie buvo uzurpavę visą pramonę, finansus ir realiai valdė visus Lietuvos miestus. Lietuviai tuo metu buvo tik juodoji darbininkija.

Keistas dar vienas momentas, „atkūrus“ Lietuvos respubliką, Žemaičių Tauta, buvusi šimtus metų, kas byloja ir pilname LDK pavadinime paverčiami Lietuviais, jų net neatsiklausus. Tai galima drąsiai teigti, kad 1918 m. reikaliukai buvo Žydų darbas. Be to, buvo padovanota trispalvė, kuri pakeitė tuometinį Vytį. Kodėl? Todėl, kad vytis ir iki šiol Baltarusijoje ir Rusijoje yra naudojamas ženklas. Trumpiau sakant, panaikinus vytį ir įpiršus trispalvę, Lietuva buvo atjungta nuo savo šaknų ir pradėta integruoti į Vakarų sistemą. O dar aiškiau pasakius –  Lietuva patapo JAV kolonija. Kodėl niekas nesmerkia Žydų, kurie buvo užvaldę visą pramonę, miestus? Kodėl nesmerkia Vokiečių kurie šimtus metų Lietuvių, Žemaičių Tautas naikino? Ar jau pamiršo žmonės apie dujų kameras, kuriose buvo deginami žmonės? Vokiečiai sudegino daug žydų, nesuteikdami jokio šanso jiems atvirsti iš ekonominių žudikų į normalius žmones ir už tai Vokiečiai šiandien mūsų sąjungininkai.

Visi smerkia Rusiją ir kaip antai JAV statytitinė Lietuva pilna drąsos, Rusiją išvadina teroristine valstybe. O apie tai, kad Rusai po antro pasaulinio karo, Vakarų propagandos apšvitintus vežė į gryną orą (Sibirą) prasivėdinti, paverčiama kaip baisiausias dalykas. Taip, tai tremtis, taip buvo ištremta daug nekaltų žmonių kuriuos skundė tie patys kaimynai ir „draugai“. Taip buvo ištremta daug jaunų žmonių, kuriems JAV dėka buvo praplautos smegenys ir liepta priešintis Rusijai. Tai gal prablaivėkime ir nustokime sirgti?

Vaidas Lekstutis Žemaitis 

Šauksmas

Leave a Reply